ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜηΜΕΔ) της παρ. 8 του αρ. 221 του Ν.4412/2016

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜηΜΕΔ

 

prosklisi