Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 21/02/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,26 -02-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Αρ.Πρωτ. : 2998

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                       

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

Κατ.Χρηστάκου

 Μ.Σταμάτη  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  5η/  21.02.2018    ΤΑΚΤΙΚΗ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

   α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

22

1ο Θέμα

  ΗΔ    

Περί γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για προσκύρωση τμήματος καταργουμένου δρόμου από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ναυπλίου στο Ο.Τ 294 (ή Γ237α) .    

                                                                          Εγκρίθηκε.                                                                               

23

2ο Θέμα

  ΗΔ   

. Περί γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί της υπ’ άριθμ.176/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως .

                                                                                              Εγκρίθηκε.

24

3ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του   έργου « Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμένα Ναυπλίου και  υποστήριξη κρηπιδωμάτων ».

                                                                                               Εγκρίθηκε.

25

4ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του   έργου «  Κατασκευή τεχνικών – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων ».          Εγκρίθηκε.

26

5ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για  την εκτέλεση του  έργου « Ασφαλτοστρώσεις Δ. Ναυπλιέων ».                                  Εγκρίθηκε.

27

6ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ναυπλιέων για τη μετεγκατάσταση του Κοινωνικού Ιατρείου και των λοιπών κοινωνικών δομών της Δ/νσης Υγείας του Δήμου Ναυπλιέων.                                                                          Εγκρίθηκε.

28

7ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί καθορισμού τιμήματος για την παραχώρηση θέσεων σε μικροπωλητές κατά τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2018 ,στο Ναύπλιο.                                                Εγκρίθηκε.

29

8ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί   έγκρισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

                                                                                           Εγκρίθηκε.

30

9ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί   έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.                                                                                            

                                                                                          Εγκρίθηκε.

31

10ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί έγκρισης  του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για « προμήθεια προκάτ αιθουσών διδασκαλίας και μονάδα χώρου υγιεινής για σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων ».                                                 Εγκρίθηκε.

32

11ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί έγκρισης  του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  του έργου« Αντικατάσταση οδοστρώματος στον Άγιο Αδριανό».                                                                             Εγκρίθηκε.

33

12ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων 2017».                                                                  Εγκρίθηκε.

34

13ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί έγκρισης του  Νο 2 πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων που αφορά συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την « προμήθεια μιας φορητής εξέδρας και εξαρτημάτων».                             Εγκρίθηκε.

35

14ο Θέμα

  ΗΔ   

Περί αποδοχής της δωρεάς  χρήσης σαρώθρου.                 

                                                                                         Εγκρίθηκε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ε.δ. :

1. Δήμαρχο Ναυπλιέων

2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

                και  Κοινωνικής Προστασίας

5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και  Πρασίνου

9. Δ/νση Κ.Ε.Π.

10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

11. Νομική Υπηρεσία