Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14/11/2017

 
 

 

Ναύπλιο, 10-11-2017    

Αριθμ.Πρωτ.:26030

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις  14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  Θέμα    

Περί  απευθείας   ανάθεση  εκτέλεσης του  έργου « Συμπληρωματικές  εργασίες στο κτήριο  που  στεγάζεται η Γραμματεία  του Πανεπιστημίου  επί των οδών Βας.Κων/νου  & Άγγ.Τερζάκη».

 2ο θέμα

Περί υποβολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων  χρήσης έτους 2016 του Δήμου Ναυπλιέων.

 3ο θέμα

Περί έγκρισης   διάθεσης πιστώσεων.

 4ο θέμα

Περί έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « Κατασκευή τεχνικών έργων στην ΤΚ Αραχναίου ».

 5ο θέμα

 Περί ανάκλησης της  αρ.272/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .

 6ο θέμα

Περί  καθορισμού  των όρων  διακήρυξης του  ηλεκτρονικού ανοικτού  δημόσιου   διαγωνισμού    για την  « προμήθεια ειδών   τροφίμων  για το  Ν.Π  ΔΟΚΟΙΠΑΝ   και νωπού  γάλακτος   για  τους  δικαιούχους υπαλλήλους   του Δήμου   για  το  έτος  2018 ».                                                                            

 7ο θέμα

Περί   καθορισμού  των όρων πρόχειρου (συνοπτικού)  διαγωνισμού    για την  « προμήθεια ειδών  καθαριότητας & ευπρεπισμού   του  Δήμου  και  των ΝΠ ΔΟΠΠΑΤ & ΔΟΚΟΙΠΑΝ   για  το  έτος  2018 ».                                                                            

8ο θέμα

Περί   καθορισμού  των όρων πρόχειρου (συνοπτικού)  διαγωνισμού  για την  « προμήθεια φορητής εξέδρας και  εξαρτημάτων ».                                                                           

9Ο θέμα

Περί  έγκρισης πρακτικών     διαγωνισμού  ανάθεσης υπηρεσίας « Συντήρηση οχημάτων Δ.Ναυπλιέων έτους 2017».

10o θέμα

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την μεταστέγαση του    Κοινωνικού Ιατρείου.

                                                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία