Πρόσκληση κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»

 
 

                               

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΝΑΥΠΛΙΟ 13-10-2017 

  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                                      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 23110  

  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»                                      

 

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


         ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»

ΕΝΤΑΥΘΑ

                                       ----------------------------------------------------------

           Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:15 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

α/α ΘΕΜΑΤΩΝ

                                     

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο

Περί αναθέσεως εκτελέσεως της προμήθειας «Προμήθεια φυτών , δένδρων και θάμνων για πάρκα και κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Ναυπλίου προϋπολογισμού € 12.769,00 (μελ.7/2017)»

ΘΕΜΑ 2ο

Περί αναθέσεως εκτελέσεως της εργασίας «Υγειονομική κοπή, απομάκρυνση και ταφή νεκρών δένδρων από πάρκα και κοινόχρηστους χώρους ΔΕ Ναυπλίου προϋπολογισμού € 17.980,00 (μελ.6/2017)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ