Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 28/09/2017

 
 
 

 

Ναύπλιο,  27 -9-2017    

Αριθμ.Πρωτ.: 21480

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων ( Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 28  Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 13:00μ.μγια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  Θέμα    

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίου στον οικισμό Ο.Ε.Κ ΄΄Ναύπλιο III’’ παραχωρημένου στο Δήμο Ναυπλιέων ,προκειμένου να λειτουργήσει ως κέντρο κοινότητας του Δήμου  Ναυπλιέων».

 2ο θέμα

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βαφή γηπέδων στον αύλειο χώρο του 1ου και 2ου Λυκείου Ναυπλίου.».

3ο θέμα

Περί καθορισμού όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων 2017».

4ο θέμα

Περί έγκρισης 4ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «

Επούλωση λάκκων ΔΕ Ν.Τίρυνθας ».              

5ο  θέμα

Διάθεση   πιστώσεων .

6ο  θέμα

Συγκρότηση επιτροπής    διεξαγωγής διαγωνισμού για το  έργο  « Αντικατάσταση  οδοστρώματος στον Αγ.Αδριανό ».

 

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει  άμεσα να ληφθεί απόφαση    για τα  τρίτα  πρώτα  θέματα, λόγω του  ότι   επείγει  η  έναρξη εκτέλεσής τους  ,  για  το  τέταρτο διότι    πρόκειται  για  διαγωνισμό  έργου   που  βρίσκεται  σε   εξέλιξη   του  οποίου  επείγει  η ολοκλήρωση   ,   για το  πέμπτο  διότι  αφορά πιστώσεις     των οποίων επείγει  η  διάθεση και  για το  έκτο  θέμα διότι  επίκειται  η διεξαγωγή  του  διαγωνισμού  του  έργου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία