Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 09/08/2017

 
 
 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,  10-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Α.Π. :  18038

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                             

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

Μ.Σταμάτη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  26 η/09.08.2017    ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

 

α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

198

1ο  Θέμα ΕΗΔ   

    Περί έγκρισης  αμοιβής δικηγόρου που αφορά τη σύνταξη της με αρ.πρωτ.1448/23-1-2015 γνωμοδότησης του                       Εγκρίθηκε.                                                                

199

2ο  Θέμα

ΕΗΔ    

Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στην πλατεία Παναριτίου»

                                                                                                 Εγκρίθηκε.

200

3ο θέμα

ΕΗΔ

Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια μιας φορητής εξέδρας Εγκρίθηκε.

201

4ο  θέμα

  ΕΗΔ

       Περί έγκρισης δαπανών χρηματικών ενταλμάτων παγίας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

                                                                                                  Εγκρίθηκε.

202

5ο θέμα

ΕΗΔ

   Περί   λήψης  απόφασης   για  παραίτηση    από  το  δικόγραφο της με αριθμ. κατ. Εφ 15/9-6-2017 έφεσης  του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου  Τριπόλεως.                                                                                           Εγκρίθηκε.

203

1ο θέμα

ΗΔ

Περί  απευθείας ανάθεσης του  έργου  « ηλεκτροφωτισμός  πλατείας Πυργιωτίκων  Ναυπλίου ».                                                         Ανατέθηκε

204

2ο θέμα

ΗΔ

    Περί έγκρισης   διάθεσης πιστώσεων

                                                                                                 Εγκρίθηκε.

205

3ο θέμα

ΗΔ

  Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού  για την προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κ.μ.

              Εγκρίθηκε .

206

4ο θέμα

ΗΔ

Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου Γεωργίου Ι.Πετρόπουλου που αφορά τη σύνταξη της με αρ.πρωτ.13837/20-06-2017 γνωμοδότηση του.                          Εγκρίθηκε               .

207

5ο θέμα

ΗΔ

Περί έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού περί μίσθωσης χημικών τουαλετών, την παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής του Δήμου Ναυπλιέων .               Εγκρίθηκε

208

6οθέμα

ΗΔ

Περί εισηγητικής έκθεσης οικονομικών στοιχείων του  Β Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού .                Εγκρίθηκε

209

7οθέμα

ΗΔ

Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Ν.Τίρυνθας»

Εγκρίθηκε

210

8ο θέμα

ΗΔ

Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Ασίνης»                                                                                     Εγκρίθηκε

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  & ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ