Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 05/07/2017

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,  7-7-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Α.Π. : 15268

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                             

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

Κατ.Χρηστάκου

Μαρ.Σταμάτη

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  22 η/05.07.2017    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

 

α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

171

1ο  Θέμα    

    Έγκριση   3ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού    έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Ναυπλίου».       

Εγκρίθηκε.

172

2ο  Θέμα    

Έγκριση   2ου πρακτικού   Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού έργου:  « Εγκατάσταση σήμανσης ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό  Αμαλίας »  

Εγκρίθηκε.

173

3ο  Θέμα    

Έγκριση   2ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ».

Εγκρίθηκε. 

174

4ο  Θέμα    

   Περί καθορισμού     όρων    διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  φορητής εξέδρας.

Καθορίστηκαν οι όροι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ