Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 20/06/2017

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ναύπλιο,  22 -06-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                                                 Α.Π. :  14087

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                             

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:                

Πόλη :

Ταχ. Κώδικας:

Τηλεφ.:                          

Φαξ:

Πληρ.:

Βασ. Κων/νου 34

Ναύπλιο

21100

2752360922-921

2752360966

Κατ.Χρηστάκου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΠΟΥ  ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ     ΣΤΗ  19 η/ 20.06.2017    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          

α/α

ΑΠΟΦ.

α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

146

1ο θέμα  ΕΗΔ

 Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «  ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ »

Εγκρίθηκε.

147

1ο  Θέμα    

Περί  ματαίωσης του  διαγωνισμού  για την προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων  τύπου  πρέσσας  του  Δ.Ναυπλιέων.

                                           

                                       Διαπιστώθηκε η  ματαίωση του  διαγωνισμού.

148

2ο  Θέμα    

Περί έγκρισης πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης για το συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Ναυπλιέων και των Ν.Π.Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν  και Λιμενικού Ταμείου για το 2017.

Εγκρίθηκαν.

149

3ο θέμα

Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « Εγκατάσταση σήμανσης ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας».

Εγκρίθηκε.

150

4ο  θέμα

Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Διάνοιξη –Ασφαλτόστρωση ΔΕ Ναυπλίου»

Εγκρίθηκε.

151

5ο θέμα

Περί έγκρισης  3ου  πρακτικού  ( ελέγχου  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών)   της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ».

Εγκρίθηκε.

152

6ο θέμα

Περί έγκρισης  3ου  πρακτικού  ( ελέγχου  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών)   της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ ».

Εγκρίθηκε.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ              

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  & ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ