Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων 27/06/2017

 
 

 

Ναύπλιο,     23-06-2017 

Αριθμ.πρωτ.:14210

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος στις  27-06-2017     ημέρα   Τρίτη        και ώρα  :   12:00 μ.μ   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

1ο  θέμα    

Περί  έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.

2ο  θέμα

Περί απόδοσης χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής .

3ο  θέμα

Περί έγκρισης αμοιβών δικηγόρων.

4ο  θέμα

Περί εγκρίσεως  δαπανών  ΧΕΠ πάγιας προκαταβολής  Προέδρων  Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων

5ο  θέμα

Περί καθορισμού    επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού για τη  μίσθωση χημικών τουαλετών .

6ο  θέμα

Έγκριση   2ου πρακτικού  Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Επούλωση  λάκκων  ΔΕ Μιδέας ».

7ο θέμα

Έγκριση   2ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων  ΔΕ Μιδέας».

8ο θέμα 

Έγκριση   2ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Βελτίωση  Βατότητας Αγροτικών Δρόμων  ΔΕ Aσίνης».

9ο θέμα

Έγκριση   2ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου « Επούλωση Λάκκων    ΔΕ Aσίνης».

10ο θέμα

Έγκριση   3ου πρακτικού    Επιτροπής  Συνοπτικού  Διαγωνισμού   έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ».

          

                                                        Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                             

                                                                      

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

 

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία