Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων 06/06/2017

 
 

 

Ναύπλιο,  2-6-2017     

Αριθμ.πρωτ.:12206

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    

  Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος στις 06-06-2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  θέμα    

Περί  έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.

 2ο  θέμα

Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Νέας Τίρυνθας»

3ο  θέμα

Περί  καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας : «Διαχείριση και ταφή απορριμμάτων Ναυπλίου»

4ο  θέμα

Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή παιδικών χαρών».

5ο  θέμα

Περί   πρόσκλησης του 2ου μειοδότη της δημοπρασίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ναυπλιέων» για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.

6ο  θέμα

Περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το 2017.

7ο θέμα

Περί έγκρισης1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Επούλωση Λάκκων ΔΕ Νέας Τίρυνθας».

8ο θεμα

Περί έγκρισης1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Επούλωση Λάκκων ΔΕ Μιδέας».

9ο θέμα

Περί έγκρισης1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Επούλωση Λάκκων ΔΕ  Ασίνης ».

10ο θέμα

 Περί εισηγητικής έκθεσης οικονομικών στοιχείων του  Α’ Τριμήνου   έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

11ο θέμα

Περί έγκρισης  αμοιβής της Δικηγόρου Κορμπή Βασιλικής για την εκπροσώπηση του Δήμου  περί αιτήσεως ακυρώσεως της Πέζου Ανθούλας κατά του Δήμου ενώπιον του ΣΤΕ

12ο θέμα

Περί  έγκρισης  της αρ. 768/29-5-2017  απόφασης  Δημάρχου  για  ορισμό  -εξουσιοδότηση  δικηγόρου.

13ο θέμα

Περί απόδοσης χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Ιωάννη Κακούρου 

14ο θέμα

Περί εγκρίσεως  δαπανών  ΧΕΠ πάγιας προκαταβολής  Προέδρων  Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων  .

          

                                                        Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                             

                                                                      

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.