Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 25/09/2015

 

 

 

 Ανακοίνωση

 

 

 

 

Ναύπλιο, 24-9-2015

Αριθμ.πρωτ.: 21852

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση                

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες                             

Τηλέφωνο     

Βασ. Κων/νου 34

21100

Μαριάννα Τσαούση

2752360923

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος)   την  25η  του μήνα  Σεπτεμβρίου  2015,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα    13:00  μ.μ.    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ  1ο

Εξέταση ένστασης κατά των τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κ.μ. με α/α συστήματος 13242.

                                               

 

 

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει επί της ένστασης και να κοινοποιηθεί η απόφαση της στον ενιστάμενο μέχρι και την 25-9-2015 πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Καχριμάνης Γεώργιος

2. Μπακέας Δημήτριος                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

3. Χρηστίδης Παύλος

4. Δήμας Ανδριανός                                  

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών