ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

              

   
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

      Ναύπλιο, 16-11-2017                                                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

      Αριθ. Πρωτ.: 26600

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

   

------------------------------------------------------

   

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Τριών Ναυάρχων

Τ.Κ.: 21100  Ναύπλιο

Πληρ.: Μαριγώ Γενεοπούλου

Τηλ.: 2752360927

Fax: 2752360966

 

              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,για τις ανάγκες  υλοποίησης του υποέργου «Λειτουργία  κέντρου κοινότητας  στο Δήμο Ναυπλιέων  και αντίστοιχης κινητής μονάδας με ευθύνη κάλυψης  των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας»


Σήμερα, την 16η Νοεμβρίου  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Ναυπλιέων, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 34 στο Ναύπλιο, συνεδρίασε η ορισμένη Επιτροπή με  την υπ’ αριθ. 1443/2017 απόφαση Δημάρχου Ναυπλιέων υπεύθυνη για να καταγράψει, αξιολογήσει και μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Τσελεμπάνη Αναστάσιο, Διευθυντή Διοικητικών υπηρεσιών κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο. 
2. Γενεοπούλου Μαριγώ, Υπάλληλο  Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.
3. Καλογήρου Ελένη, Υπάλληλο Τμήματος Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Η ανωτέρω Επιτροπή, συνεδρίασε προκειμένου να καθοριστεί  με κλήρωση όπως προβλέπεται στην σχετική ανακοίνωση η τελική σειρά κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας μεταξύ των ισοβαθμησάντων υποψηφίων της ανωτέρω προκήρυξης, Πατρούλας  Αγγελοπούλου και  Βάϊας  Πολύζου, για τη θέση  101 κλάδου  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,  λόγω απόλυτης ισοβαθμίας σε όλα τα κριτήρια (σύνολο μονάδων 375).


Παρ’ όλο που στις υποψήφιες που έχουν ισοβαθμήσει έχει επιδοθεί, το υπ’ αριθ. πρωτ. 26063/10-11-2017 έγγραφο του Δήμου Ναυπλιέων  (μέσω ταχυμεταφοράς, για τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης), ώστε να παρευρίσκονται δεν παραβρέθηκε καμία εξ αυτών.

Ενώπιον της Επιτροπής παραβρέθηκαν κατά τη διενέργεια της κλήρωσης οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Ναυπλιέων ως μάρτυρες:
1. Χρηστάκου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος  Πολιτικών Οργάνων 

2. Σταμάτη Μαρία, Υπάλληλο Τμήματος  Πολιτικών Οργάνων

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου (χαρτάκια με το ονοματεπώνυμο των ισοβαθμούντων)  και η  υποψήφια που κληρώθηκε, για τη θέση 101  του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών είναι η κάτωθι:  

Πατρούλα Αγγελοπούλου του Ιωάννη

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί, στον χώρο ανακοινώσεων καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 . ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2 . ΓΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

3 . ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΙ   ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1. ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2. ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ