Πρόσκληση σύγκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων 08/09/2017

 
 

 

Ναύπλιο,07-09-2017         

Αριθμ. Πρωτ.:19852

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου

                      Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

    Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφοςστις  08-9-2017  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των   κάτωθι  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  θέμα   

Περί έγκρισης Νο 3 πρακτικού επιτροπής  συνοπτικού  διαγωνισμού του  έργου :

« Επούλωση  λάκκων  ΔΕ Ν.Τίρυνθας ».

2ο θέμα

Περί διάθεσης πιστώσεων.

 

    Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει  άμεσα να ληφθεί απόφαση    για το πρώτο  θέμα , διότι  πρόκειται  για  διαγωνισμό  έργου   σε εξέλιξη   του  οποίου  επείγει  η ολοκλήρωση  και  για  το  δεύτερο  διότι  επείγει  η  διάθεση των πιστώσεων  που  αφορούν την υλοποίηση  της  πρόσφατης   τροποποίησης του  προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1. Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

 

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία