Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09/08/2017

 
 
 
 
 

 

Ναύπλιο, 4-8-2017    

Αριθμ.πρωτ.: 17643

ΠΡΟΣ :κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:      Βασ. Κων/νου 34

Ταχ. Κώδικας:   21100

Πληροφορίες:  Αικ.Χρηστάκου ,Μαρ.Σταμάτη

Τηλέφωνο:      2752360922-921

Fax:                2752360966

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

  

Σας  προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος στις  9  Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  κάτωθι    θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης :

 1ο  Θέμα    

Περί  απευθείας ανάθεσης του  έργου  « ηλεκτροφωτισμός  πλατείας Πυργιωτίκων  Ναυπλίου ».

 2ο θέμα

Περί έγκρισης   διάθεσης πιστώσεων .

3ο θέμα

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διαγωνισμού  για την προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κ.μ.

4ο θέμα

Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου Γεωργίου Ι.Πετρόπουλου που αφορά τη σύνταξη της με αρ.πρωτ.13837/20-06-2017 γνωμοδότηση του.

 5ο θέμα

Περί έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού περί μίσθωσης χημικών τουαλετών,την παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής του Δήμου Ναυπλιέων .

6ο θέμα

  Περί εισηγητικής έκθεσης οικονομικών στοιχείων του  Β Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού .

7ο θέμα

Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Ν.Τίρυνθας»

8ο θέμα

 Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Ασίνης»

                                                             

                                                   

                                                   Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

                                                                       

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά μέλη :

1.Αναστασίου –Σμυρναίου Κων/να

2. Καχριμάνης Γεώργιος

3. Μπακέας Δημήτριος

4. Λέντζος Παναγιώτης

5. Βαμβακάς Παναγιώτης

6. Κοκκινόπουλος  Παντελής

7. Τόμπρας Γεώργιος

8. Μερμίγκης Παναγιώτης

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας στην συνεδρίαση,  παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ε.Δ.

1. Γενική Γραμματέα Δήμου Ναυπλιέων.

2. Πρ/νο Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Πρ/νο Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Πρ/νο Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Νομική Υπηρεσία